Zápis do ZŠ

 

 

CÍLE:

 • Správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit.
 • Je dobré před nástupem do školy rozvíjet jemnou motoriku ruky (navlékání korálků, stavění z kostek a stavebnic, vystřihování, samostatné tvoření).
 • Pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí.
 • U zadaného úkolu vydržet alespoň čtvrt hodiny a být schopen dokončit práci.
 • Mít číselnou představu do pěti.
 • Vystřihovat jednoduché tvary.
 • Sluchem rozpoznat první hlásku ve slově.
 • Samostatně se obléci a zavazovat tkaničky.
 • Dodržovat základní hygienu (mytí rukou před jídlem a po použití WC, používat kapesník) a pořádek v osobních věcech.
 • Jíst lžící i příborem.
 • Dokázat pozorně poslouchat pohádku, vyprávění a jednoduše reprodukovat text, popř. odpovědět na otázku.
 • Učit samostatně a logicky uvažovat
 • Správně vyslovovat hlásky, mluvit v souvislých větách a srozumitelnou řečí.
 • Měl by umět říci, jak se jmenuje, kde bydlí, znát svůj věk, dny v týdnu.
 • Zvládat jemnou i hrubou motoriku.
 • Orientovat se, co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad.
 • Recitovat básničku, zpívat písničku.
 • Počítat po jedné do deseti.
 • Vydržet nad zadaným úkolem a umět pracovat samostatně i ve skupině.
 • Navázat kontakt s dospělými, mít z nich respekt.
 • Samo se oblékat a obsluhovat, dodržovat hygienu.
 • Umět pozdravit, poprosit, poděkovat.

 

PŘEDMATEMATICKÍ DOVEDNOSTI

 • počítat do deseti a ukázat odpovídající čísla na prstech
 • ovládat pojmy: jeden-mnoho, velký-malý, široký-úzký, vysoký-nízký, stejné-různé atd.
 • znát základní barvy
 • znát základní geometrické útvary
 • poznat hmatem geometrické tvary
 • srovnávat předměty dle velikosti, barvy, tvaru
 • srovnávat počet předmětů
 • vybírat do páru předměty s danou charakteristikou
 • porovnávat, třídit, tvořit skupiny prvků

 

ROZVOJ ŘEČI

 • znát názvy okolních předmětů: nábytku, nádobí, hraček, oblečení atd.
 • pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku
 • opakovat básničky a písničky
 • zopakuje větu z více slov
 • určit slova začínající a končící hláskou
 • složit z hlásek slovo
 • interpretuje pohádku,příběh bez obrázku
 • tvoří protiklady nebo slova stejného významu

 

POZORNOST

 • soustředěně vyplňovat úkol
 • nacházet párové předměty
 • ze skupiny předmětů vybrat potřebný
 • všímat si vlastností a kritérií předmětů
 • nacházet shody a rozdíly mezi předměty
 • vyhledávat tvar na pozadí
 • doplňovat chybějící části obrázku

 

PAMĚŤ

 • zapamatovat si více obrázků
 • zapamatovat si 5 slov, které dospělý několikrát zopakuje
 • pamatovat si detail nebo vlastnost předmětu
 • umístit obrázky na místo
 • vyhledávat daný objekt ve skupině zleva doprava

 

MYŠLENÍ

 • skládat obrázek z více částí
 • nalézat a vysvětlovat nesoulad na obrázcích
 • nalézat přebytečný předmět a vysvětlit svůj výběr
 • nacházet shody a rozdíly mezi předměty

 

MOTORIKA

 • rozstřihnout nůžkami papír
 • vytvářet a lepit válečky a kuličky z plastelíny
 • kreslit kroužky, tečky a linky
 • opakovat pohyby prstové gymnastiky
 • zvládnout grafomorické prvky (zuby, horní, spodní smyčka, horní a spodní oblouk)
 • překreslit obrázek podle předlohy

 

OKOLNÍ SVĚT

 • znát názvy a mít představu o domácích (kráva, kůň, prase, kočka, pes atd.) a divokých (medvěd, vlk, zajíc, liška atd.) zvířatech
 • znát názvy zástupců z řad ptáků, ryb, hmyzu
 • znát názvy základních rostlin, stromů a květů
 • mít představu o ovoci, zelenině
 • mít představu o materiálech, ze kterých jsou vyrobeny okolní předměty
 • znát části dne (ráno, den, večer, noc)
 • umět rozpoznat počasí (déšť, sníh, vítr, duha)
 • znát dny v týdnu, měsíce, roční období