AKTIVITY

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Nadstandardní aktivity vzdělávacího programu

hrazeno ze Spolku rodičů a přátel MŠ Chabařovická, z.s.

 • návštěvy divadelních představení v pražských divadlech i v MŠ
 • návštěvy kulturních akcí, výstav, ZOO, botanické zahrady, aj.
 • návštěvy koncertů
 • návštěvy filmových představení
 • školní výlety
 • školy v přírodě  (pozn. hrazeno rodiči individuálně)
 • tvořivé dílny s rodiči (Vánoce, Velikonoce)
 • zahradní slavnosti
 • rozloučení s absolventy mateřské školy ve třídách
 • aktivity jednotlivých tříd (besídky pro rodiče, maškarní karnevaly, aj.)
 • ekologické projekty
 • veřejná vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • oslavy svátků a narozenin
 • a jiné


Naše předškolní výchova je pestře pojatá a v průběhu dne v mateřské škole, vystřídá dítě aktivity hudební, výtvarné, tělovýchovné, naučné, rozvíjí si grafomotorické  dovednosti a má možnost i čas, jen si tak pohrát, což má pro jeho vývoj zásadní význam. Výběr zájmových kroužků je ponechán rodičům na zvážení.


Zájmové odpolední aktivity pro děti – hrazeno rodiči

Školní rok 2023/2024

 • nabídka pro děti od 4 let: (POZN. PODLE SITUACE A NAPLNĚNÍ KURZU)

 

 

 

Pro zájmové kroužky pronajímá škola prostory několika tříd nájemcům. Odpoledne uvolňujeme některé třídy pro provoz zájmových aktivit.
Spolupráce s partnery

Naše mateřská škola již dlouhodobě spolupracuje se základními školami v nejbližším okolí (ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1,

ZŠ, Praha 8, Burešova 14,

ZŠ, Praha 8, Žernosecká 3, ) a s odbornými poradenskými pracovišti (SPC, PPP, aj.) Každoročně v MŠ probíhá, se souhlasem zákonných zástupců, vyšetření školní zralosti a logopedické vyšetření u předškolních dětí. Rodiče mají možnost porovnat výkony svého dítěte se standardy a konzultovat připravenost svého dítěte na vstup do ZŠ ve spolupráci s poradenským centrem a s třídními učitelkami. Díky zpětné vazbě ze ZŠ můžeme provádět prevenci problémových cílových kompetencí u dětí.

(stačí kliknout na odkaz = text "kurzívou")

Sponzoring školy

V případě, že chcete škole poskytnout sponzorský dar (v jakékoliv formě), obraťe se přímo na vedení školy, které s Vámi projedná potřebné náležitosti k uskutečnění sponzoringu. Za projevenou podporu našeho vzdělávání předem děkujeme.