TŘÍDY

AKTUALITY

Poděkování 2019/2020

Děkujeme za spolupráci, krásné prázdniny...

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

8. 6. 2020 v 16h a v 17h

9. 6. 2020 v 16h a v 17h

Konzultační hodiny - prázdniny 2020

POUZE ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Třídní schůzky září 2020

8. 9. - 10. 9. 2020

Zahradní slavnost v MŠ

"PODZIMNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST"
23. 9. 2020 v 16:00h
 

Projekt EU a MHMP

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA8, CHABAŘOVICKÁ

Webová prezentace tříd

Nenašli jste informace?

Dětský pěvecký sbor MŠ

"VÍCEHLÁSEK"

Platby rodičů

školní rok 2020/2021

RECYKLOHRANÍ

Projekt RECYKLOHRANÍ  aneb ukliďme si svět

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR

Projekt MEZI NÁMI

Mezigenerační projekt "Mezi námi"

Knihobudka

Knihobudka v MŠ

 

Se Sokolem do života...

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

(c) 2011 Design: Branický grafický ateliér
a Tvorba INTERNETOvých stránek

VZDĚLÁVÁNÍ


Dokumenty ke stažení

Desatero pro rodiče předškoláků.pdf
 
Jak na školní brašnu.pdf
 
Jak na pohyb předškoláka.pdf
 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

NAŠE CÍLE

 

 

 

Filozofie školy:

"Spokojené dítě = spokojený rodič!"

 

 
V dlouhodobé koncepci vycházíme z nejpřirozenějších činností, které jsou charakteristické pro předškolní věk. Naším cílem je vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí, vedoucí k prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. Preferujeme estetickou výchovu se zaměřením na výtvarnou výchovu a osobnostní rozvoj každého dítěte. Celkovým programem snažíme podporovat rozvoj dítěte tak, aby byl komplexní a obsáhnul také možnosti rozvoje specifických schopností podle jeho zájmu, talentu, orientace. Děti vedeme k toleranci, nesobeckosti, k vzájemné komunikaci, aj.  Snažíme se respektovat individualitu dítěte a na první místo klademe citové vztahy. Neopomíjíme ani přípravu na vstup dětí do základní školy. Snažíme se klást důraz na prožitkové učení dětí.

Ve všech třídách probíhá logopedická prevence a rozvoj komunikačních dovedností dětí. Při logopedických konzultacích zajištujeme ve spolupráci s rodiči bezplatně i logopedickou kompenzaci výslovnosti pod vedením několika logopedických asistentek - preventistek.  

S dětmi s odkladem školní docházky pracujeme podle doplňujícího programu ŠVP. V rámci společného vzdělávání poskytujeme, některým dětem podpůrná opatření a pracujeme také s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

V letošním školním roce probíhá ve všech třídách doplňující projekt ŠVP - seznamování dětí s cizím jazykem. Podle preferencí rodičů byl vybrán anglický jazyk ve spolupráci s Wattsenglish.

Úspěšně pokračujeme v projektu "Ruce od hlíny", který doplňuje školní vzdělávací program. Projekt je zaměřený na rozvoj jemné i hrubé motoriky, koordinace zraku a ruky, které jsou velkým přínosem pro pozdější učení čtení a psaní. Děti se postupně seznamují s vlastnostmi keramické hlíny a jejími terapeutickými účinky.

Dalším doplňujícím programem ŠVP pro vzdělávání talentovaných dětí je činnost dětského pěveckého sboru "Vícehlásek". 

Uznáváme dominantní roli rodiny při výchově dítěte. Naše mateřská škola je rodičům plně otevřena a jsme rádi, když se rodiče spoluúčastní různých akcí. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí, dalšími fyzickými osobami a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.


 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


Pedagogové naší mateřské školy pracují se „Školním vzdělávacím programem“ (ŠVP) „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY…“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a s obecně platnými právními předpisy. ŠVP je rozpracován ve „Třídním vzdělávacím programu“ (dále jen TVP) v jednotlivých třídách kmenovými pedagogy tak, aby zohledňoval specifika dané třídy, individuality dětí a jejich věkové složení.

ŠVP a integrované bloky TVP jsou k dispozici v jednotlivých třídách. Aktuální dílčí cíle TVP jsou k dispozici na nástěnkách jednotlivých tříd.

 

 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZELENÁ PASTELKA

"ALENKO! MARTÍNKU! PROZKOUMEJTE SVĚT, ŠKOLA JE TU HNED!"

ORANŽOVÁ PASTELKA

"POLETÍME S KOSÍMI BRATRY ZA VRÁTKA, ČEKÁ NÁS TAM POHÁDKA."
BÍLÁ PASTELKA

"BROUČCI LETÍ SVĚTEM, SVÍTÍ ZA VRÁTKY VŠEM DĚTEM."

MODRÁ PASTELKA

"S PATEM A MATEM PROCESTUJEM CELÝM SVĚTEM."

ČERVENÁ PASTELKA

"NEMUSÍŠ UMĚT ČÁRY MÁRY, S ČARODĚJNICÍ SVĚTEM, POLEŤ S NÁMI."

ŽLUTÁ PASTELKA "ROZÁRKA A RUDOLF LETÍ SVĚTEM."

 

POJETÍ DÍTĚTE
Dítě má právo být samo sebou.
Dítě je jedinečná osobnost, jako partner má stejná práva na chyby a omyly jako dospělý.
Dítě má právo na seberealizaci.
Dítě má právo odlišovat se od jiných. 

Dítě má právo být společensky akceptováno.
Pro dítě je důležitý pocit důvěry a jistoty.


Spokojené dítě = spokojený rodič!