ZÁPIS

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Děkujeme za zájem o naši mateřskou školu.

V případě dotazů k aktuálnímu stavu volných míst si můžete napsat na adresu:

reditelka.ms@chabarovicka.cz

Děkujeme za spolupráci.

 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 2

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

1. TERMÍN

06. 05. 2024 – 07. 05. 2024 (vždy od 13:00 – 17:00h)

 

2. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • osobně
 • do datové schránky
 • e-mailem  s el. podpisem
 • poštou

v ředitelně školy (pozn. preferováno)

m85kxtt

s elektronickým podpisem zákonného zástupce

rozhodující je datum podání na poštu

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené 

(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil,

jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

3. DOKUMENTACE KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ

 • žádost k předškolnímu vzdělávání
 • vzor ke stažení na webových stránkách školy
 • podpis zákonného zástupce, který žádost podává
 • plná moc v případě, že žádost podává osoba v zastoupení zákonného zástupce
 • k nahlédnutí
 • slouží ke kontrole správnosti údajů
 • platný doklad totožnosti
 • k nahlédnutí
 • slouží ke kontrole správnosti údajů
 • pas nebo potvrzení o pobytu v České republice (pouze cizinci)
 • k nahlédnutí
 • slouží ke kontrole správnosti údajů
 • evidenční list dítěte
 • vzor ke stažení na webových stránkách školy
 • podpisy obou zákonných zástupců
 • potvrzení pediatra
 • dotazník o dítěti
 • nepovinný dokument, který dostanete na místě

 

4. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

zveřejněno na webových stránkách školy

zahájení správního řízení

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

ověření správnosti uvedených údajů

 

 

výzva a lhůta na doložení chybějící dokumentace

nejpozději do 15. 05. 2024

nahlédnutí do spisové složky dítěte

pouze po předchozí telefonické domluvě

 

5. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

vydání a zveřejnění rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

zveřejněno na webových stránkách školy nejpozději do 30 dnů od podání žádosti nebo

 

osobně v ředitelně školy 22. 05. 2024

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 • Prosíme o pečlivé vyplnění všech údajů a požadovaných informací.
 • Zdůrazňujeme kontrolu podpisů zákonných zástupců.
 • Poskytnutí informace o povinné předškolní docházce – individuální vzdělávání dítěte.
 • Poskytnutí informace o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte – podpůrná opatření, zprávy a doporučení, aj.
 • Dotazník o dítěti – možnost přání o umístění dítěte do preferované třídy, aj.
 • V případě přijetí do jiné MŠ – prosíme včas tuto informaci nahlásit, duplicitní žádosti již nejsou v současné době nutné.
 • Dotazy a doplňující informace na výše uvedených kontaktech.
 • Termíny a organizace prvních třídních schůzek pro rodiče nově přijatých dětí budou koncem měsíce června 2024.
 • Děkujeme za spolupráci.