ZÁPIS

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 8, CHABAŘOVICKÁ 2

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

1. TERMÍN - UKONČENO

 

2. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI UKONČENO

 

3. DOKUMENTACE KE SPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ - OVĚŘENO

 

4. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

zveřejněno na webových stránkách školy

zahájení správního řízení

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

ověření správnosti uvedených údajů

 

 

výzva a lhůta na doložení chybějící dokumentace

nejpozději do 15. 05. 2024

nahlédnutí do spisové složky dítěte

pouze po předchozí telefonické domluvě

 

5. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY - VYVĚŠENO 16. 05. 2024 (viz přiložený soubor)

Počet míst:

144 dětí

Interní zápis: (děti pokračující v docházce do MŠ)

93 dětí

Volná místa:

51 dětí

 

Při posuzování žádostí zákonných zástupců dětí postupovala ředitelka mateřské školy podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s „Kritérii Mateřské školy, Praha 8, Chabařovická 2 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025” ze dne 02. 02. 2024, č. j.: VPŠ 2024002. V řízení o přijetí byly posuzované děti zařazeny do kategorií. Dle stanovených kritérií byly přijaty k předškolnímu vzdělávání děti v ročníku povinné předškolní docházky s trvalým pobytem na území příslušného školského obvodu – Městské části Praha 8. Dále byly přijaty všechny děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 8, zařazené do kategorie 2 (narozené od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020) a jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení. Dále byly přijaty děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 8, zařazené do kategorie 3 (narozené od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021) a jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení. Dále byly přijaty děti s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 8, zařazené do kategorie 4 (narozené od 01. 09. 2021 do 31. 12. 2021) a jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení. Nejvyšší povolený počet dětí byl dosažen přijetím dítěte zařazeného do kategorie 4 narozeného dne 23. 09. 2021. Děti mladší tohoto data v kategorii 4 nebyly přijaty. V kategorii 5 a více nebyly přijaty žádné děti.

 

 

vydání a zveřejnění rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

zveřejněno na webových stránkách školy nejpozději do 30 dnů od podání žádosti nebo

osobně v ředitelně školy 22. 05. 2024

 

6. DALŠÍ INFORMACE

  • Poskytnutí informace o povinné předškolní docházce – individuální vzdělávání dítěte.
  • Poskytnutí informace o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte – podpůrná opatření, zprávy a doporučení, aj.
  • V případě přijetí do jiné MŠ – prosíme včas tuto informaci nahlásit, duplicitní žádosti již nejsou v současné době nutné.
  • Dotazy a doplňující informace na výše uvedených kontaktech.
  • Termíny a organizace prvních třídních schůzek pro rodiče nově přijatých dětí budou koncem měsíce června 2024.
  • Děkujeme za spolupráci.