Balíček Pražana


 

Balíček okamžité pomoci Pražanům v roce 2024

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. V této souvislosti je možné čerpat příspěvek zřizovatele na realizaci pěti opatření, které je možné realizovat přímo příspěvkovou organizací.

 • Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.
 • Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:
  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  •  
  • Přehled základních opatření, na která lze žádat příspěvek:
   • OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ

    Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

    OPATŘENÍ č. 2 - ŠKOLNÉ

    Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke vzdělávání v mateřské škole (školkovné) a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty za školkovné  za kalendářní měsíc.